+91-8181 856 856 [email protected]
Farm Land

FARM LAND @ L.B Nagar  ( ORR )

PLOT : 18,452 sq yds

Hyderabad, Telangana

 

Farm Land 4

FARMLAND @ Kolanupaka Village, Aller Mandal, Yadadri Bhongir Dist.

Plots: 

A Type: 242 sq. yards

B Type: 363 sq. yards

C Type: Other Sizes

Hyderabad, Telangana

 

Farmland 2

FARM LAND @ JP Darga Road, Near Kothur

Farm Lands

A Type – 2 Guntas 

B Type – 4 Gunta

C Type – 5 Guntas

 D Type – 7 Guntas

E Type – Other Sizes

Hyderabad, Telangana

 

Farm Land 3

FARMLAND @ Kolanupaka Village, Aller Mandal, Yadadri Bhonagir Dist

Farmlands 

A Type – 242 sq. yards

B Type – 363 sq. yards

C Type – Other Sizes ( 100 – 1000 ) sq. yards

Hyderabad, Telangana